Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2014

walking-dead

March 31 2014

walking-dead
9191 c994
Adamım Daryl Dixon
Reposted fromKalimero Kalimero
walking-dead
Carl, from The Walking Dead has a stunt double. Who is a 31 year old woman
walking-dead
walking-dead
5032 1d3c
Reposted fromKalimero Kalimero
walking-dead
3752 e8a6
Reposted fromveriteti veriteti
walking-dead
7341 7186
Reposted fromveriteti veriteti
walking-dead
6151 5dfe
Reposted fromveriteti veriteti
walking-dead
4940 d221 500
The Walking Dead... Pierwszy ( i mam nadzieję ostatni ) raz w życiu gra komputerowa mnie tak przygnębiła. Takie zrobiła na mnie wrażenie, że postanowiłam się nim podzielić na soupie, a nie często to robię ostatnimi czasy. Myślałam, że sobie postrzelam w zombie w ramach relaksu, a gra okazała się daleka od strzelanki. No nic, w każdym razie szkoda, że nie była dłuższa.
Reposted fromacobynie acobynie
walking-dead
9216 1005 500
walking dead
Reposted fromhubik hubik viafilmowy filmowy
walking-dead
Reposted byajsiqwrite-url-hereimperiumromanum
walking-dead

Reposted bywybuchmuzguradaetyki
walking-dead
walking-dead
5147 a5d6
Reposted fromzombies zombies viazombies zombies
walking-dead
walking-dead
7101 cced
Reposted frompannakojot pannakojot viazombies zombies
walking-dead
walking-dead
walking-dead
1257 c450 500
Reposted fromczinok czinok viazombies zombies
walking-dead
3596 5c17
Reposted fromczinok czinok viazombies zombies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl